Русия

За страната

География
История
Икономика
Култура
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Обща информация
Дума
Федерален съвет
Правителство
Министерство на селското стопанство
Министерство за атомна енергия
Министерство на комуникацията и информацията
Министерство на отбраната
Министерство на икономиката
Център за чуждестранни инвестиции
Министерство на финансите
Федерален център за финансови планирания
Министерство на икономиката
Министерство на външните работи
ИНФОРМИКА
Министерство на правосъдието
Научен център за правна информация
Министерство на железопътния транспорт
Министерство на транспорта
Държавен митнически комитет
Държавен комитет за земите
Държавен копитет за статистика (ГОСКОМСТАТ)
Федерална комисия за пазара на ценни книжа
Руска агенция за авиация и космически изследвания
Руско национално статистическо бюро
Федерален институт за индустриална собственост
Централна банка на Руската федерация
Гласът на Русия Счетоводна камара на руската федерация
Върховен съд на Руската федерация
Върховен арбитражен съд Цялата Русия
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Русия -- География --

Официално име: Руска федерация
Столица: Москва
Езици: руски (официален), други (нисък процент)
Валута: рубла
Религии: православна християнска, други
Население: 145 904 000
Територия: 17 075 400 кв. км

Русия -- История --

През IX в. на територията на Русия се образува раннофеодална Древноруска киевска държава. В началото на XII в. тя се разпада на редица самостоятелни и полусамостоятелни владения (Владимиро-Суздалското, Галицко-Волинското и други княжества, Новгородската република). През XIII в. от изток нахлуват в руските земи татаро-монголите, а от северозапад – шведски и германски феодали. В 1240 г. новгородският княз Александър Невски разгромява шведските нашественици при река Нева, а в 1242 г. – немските рицари на Чудското езеро. В Куликовската битка (1380) руската войска под ръководството на Дмитрий Иванович Донски нанася решително поражение на татаро-монголите. От XIV в. център на обединението на руските земи става Московското княжество, около което през XV в. се образува Руска централизирана държава. В 1480 г. татаро-монголското иго е окончателно отхвърлено. В началото на XVII в. руският народ отблъсква агресията на полско-литовските и шведските феодали. През 1654 Украйна и Русия се съединяват (Переяславска рада). С развитието на феодализма се изостря класовата борба (Селски войни в Русия – през 1606 – 07 начело с И. И. Болотников и през 1670 – 71 начело със Ст. Т. Разин). Реформите на Петър I (1682 – 1725) укрепват руската държава (от 1721 – Руска империя). След Северната война 1700 – 21 с Швеция Русия получава излаз на Балтийско море. Засиленият феодален гнет предизвиква масови селски движения (Селска война 1773 – 75 начело с Е. Пугачов и др.). В Отечествената война на Русия (1812 г.) руският народ и армия разгромяват Наполеоновите нашественици. В резултат на войната между Русия и Турция през 1877 – 78 г. е освободена от турско иго България. Отменянето на крепостничеството (1861) и последвалите го други буржоазни реформи допринасят за развитието на капитализма. В Руско-японската война (1904 – 05) Русия претърпява поражение. Избухва буржоазно-демократична революция (1905 – 07). В 1914 царска Русия се намесва в I СВ против германско-австрийския блок. В резултат на Февруарската буржоазно-демократична революция (1917) царизмът е свален. На 25 октомври (7 ноември) 1917 избухва Великата октомврийска социалистическа революция. През април-юни 1918 г. е провъзгласена Руската съветска федеративна социалистическа република (РСФСР). През март 1918 г. е подписан Бресткият мир. Гражданската война и чуждестранната военна интервенция в Русия (1918 – 20) завършва с неуспех за външната и вътрешната контрареволюция. РСФСР става ядрото, около което през 1922 г. се формира многонационалният Съюз на съветските социалистически републики (СССР). През първия период на Великата отечествена война (1941 – 45) част от територията на РСФСР е окупирана от хитлеристките войски. Руският народ дава голям принос в разгрома на фашистка Германия.
На 12 юни 1990 г. Събранието на народните депутати приема Декларация за държавния суверенитет на Руската федерация. През 1991 г. е учреден постът на президента. През септември 1993 г. с указ на президента е ликвидирана системата на съветите. През декември 1993 г. е приета Конституцията на Руската федерация. Осъществява се преход от социализъм към демокрация, от планово стопанство към пазарна икономика.

Русия -- Икономика --

След разпадането на СССР през 1991 г. в Русия пазарната икономика замества плановото стопанство. През 1997 г. икономиката започва да се съвзема от кризата. През периода 1999-2005 година БВП се увеличава с 6,7% годишно. През 2004 г. БВП на Русия достига 1,2 трилиона евро, което нарежда страната на девето място в света и на пето в Европа. Очаква се до няколко години Русия да стане втора икономика в Европа след Германия и шеста в света. През периода 2001-2004 година има 26 милиарда долара преки чужди инвестиции в страната. От тях 11,7 милиарда са през 2004 г.
Някои по-големи фирми:
Пазарната капитализация на руската компания "Газпром" се е увеличила през 2003 г. с 64.3% спрямо 2002 г. и към 1 април-юни 2005 г. е 937.396 млрд. рубли /27.1 млрд евро/. Пазарната капитализация на "Газпром е определена като сума на пазарната капитализация на вътрешния пазар на акциии на компанията и пазарна капитализация на външния пазар на американски депозитарни разписки на газовия монополист.
Руската национална електрическа компания ОЭС /"Обединени енергийни системи"/ обяви плана си за закупуване на активи от електроенергийния сектор на Полша. Интересът на ОЭС към задгранични активи датира от 2003 г., когато компанията купи държавни електропредприятия в Грузия и Армения. ОЭС проявява интерес и към електроразпределителни дружества в Украйна, Словакия и прибалтийските държави.


Русия -- Култура --

Русия има огромен принос към световната материална и духовна култура.
Руската литература възниква в края на 10 и началото на 11 век под влияние на устното народно творчество. За развитието и значителна роля изиграват византийската и старобългарската литература. Литературният живот е съсредоточен в Новгород и Киев, по-късно в Москва. Най-голямо постижение на литературата от 12 век е "Песен за похода на Игор". Древноруската литература от 11-13 век поставя началото на руската, украинската и белоруската литература. От края на 15 век зопчва ад се създава общоруската литература - "Сказание за владимировските князе". През 16-17 век се засилва гражданският характер на руската литература. През 18 век се развиват класицизмът и сантиментализмът.


Русия -- Политическа система, право и управление --

Русия е федерална държава. В състава и влизат 88 равноправни юридически субекта: 21 републики, 7 края, 48 области, една автономна област и 10 автономни окръга. Според Конституцията от 1993 г. държавен глава и върховен главнокомандващ е президентът, който се избира за 4 години при всеобщо избирателно право и тайно гласуване. Представителен и законодателен орган на Руската федерация е Федералното събрание, което се състои от Съвет на федерацията и Държавна дума. В Съвета на федерацията влизат по двама представители от всеки регион на Русия. Половината от депутатите в Думата се избират по едномандатни окръзи, а другата половина - по партийни списъци на основата на пропорционалната система. Членовете на Федералното събрание се избират за 4 години. Изпълнителната власт се осъществява от правителството. Неговият председател се назначава от президента със съгласието на Думата.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!